บุคลากร

noppadol

นายนพดล เด่นดวง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 chanchai
นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

orawan
นางอรววรณ  สระทองอยู่
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

prisana
นางปริศนา  เสลาคุณ
งานอำนวยการสำนักงาน

pinkeaw
นางปิ่นแก้ว กฤชแสงโชติ
งานติดตามและประเมินโครงการ

orawan
นางอรวรรณ  สระทองอยู่
งานแผนงาน

tik
นางจิรัสยา  นาคราช
งานควบคุมภายใน

piyaporn2
นางสาวปิยาภรณ์ ศิริยุวสมัย
งานจัดสรรงบประมาณ

rattiya
นางรัตติยา  บุญศิริ
งานประกันคุณภาพการศึกษา

suthathip
นางสุธาทิพย์  ผลไสว
งานสารสนเทศ

tawina
นางสาวทวิณา  ไชยยงยศ
งานสารสนเทศ

kanyaporn
นางสาวกัญภร แสงมณี
งานสารสนเทศออนไลน์

 chanchai
นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
งานรับนักเรียน

 kannika
นางสาวกรรณิการ์  คำหอมกุล
งานวิจัยและพัฒนา

 

chin
นายพัชรพฤกษ์ สุ่มจันรัตน์
งานกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
kanticha.jpg
นางสาวกัญญ์ชิตา แก้วสวัสดิ์

Advertisements